Záruka a Reklamace

Vážení zákazníci,

 • reklamační formulář naleznete ZDE
 • formulář pro uplatnění Grance spokojenosti (vrácení do 30ti dní od data nákupu, dle VOP neplatí pro podnikatele a firmy) naleznete ZDE

ZÁRUKA A REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku). Záruční doba je 24 měsíců není-li na faktuře ani v e-shopu vyznačena jiná doba a začíná plynout ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Záruční dobu nelze zaměňovat za životnost zboží, kdy např. životnost u baterií je 6 měsíců.

Podnikatelé a právnické osoby nakupující na IČO mají záruku 12 měsíců, není-li uvedeno jinak. Prodloužení záruční lhůty na 24 měsíců je možné za příplatek 399 CZK s DPH.

Zákazník má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího z následujících důvodů:

 • Nedodání objednaného zboží, či nedodání správného počtu kusů, barvy, kapacity objednaného zboží.
 • Dodání nefunkčního zboží.
 • Dodání poškozeného zboží.

Reklamace je možné uplatnit na e-mailové adrese jsme@prodejna.cz nebo písemně na adrese prodávajícího (LOMA Trade s.r.o., Generála Peřiny 1298/16, Hustopeče u Brna 693 01). Pro řádné uplatnění reklamace je nutné k žádosti přiložit kopii faktury, zařízení musí být odhlášené od služby iCloud a zresetované do továrního nastavení.

Nemožnost uplatnění záruky. Záruka se nevztahuje a nelze ji uplatnit v následujících případech:

 • po uplynutí záruční doby
 • opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním (životnost zboží)
 • mechanického poškození, poškození způsobeného neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou nebo zanedbáním běžné péče;
 • u vad, které nemají prokazatelný vliv na funkčnost, tj. zjm. vady kosmetické
 • vady vznikly použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu
 • poškození elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
 • zboží bylo poškozeno počítačovým virem
 • vada vznikla provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • vada vznikla chybně provedeným upgradem firmware
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
 • vady vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací, které nejsou vhodné (tj. nejsou vytvořeny) pro aktuální verzi operačního systému. Dále prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 • zboží bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (zejména v rozporu s návodem nebo technickými normami)
 • závada byla způsobena cizími látkami vniklými do zařízení
 • u zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;
 • u použitého zboží, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
 • prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy