VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti LOMA Trade s.r.o.

se sídlem
Pražákova 1008/69, Brno, 639 00. IČ: 07100981, DIČ: CZ07100981

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 106169

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.prodejnajablek.cz

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen jako “obchodní podmínky“, obchodní společnosti LOMA Trade s.r.o. se sídlem
Pražákova 1008/69, Brno, 639 00, IČ: 07100981, DIČ: CZ07100981 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, dále jen jako “prodávající“, upravují smluvní vztah mezi zákazníkem “Prodejna Jablek” a prodávajícím na straně druhé při dodávce zboží objednaného přes internetovou adresu: https://www.prodejnajablek.cz.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě o dodání zboží. Odchylná ujednání v kupní smlouvě o dodání zboží mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Zákazník je spotřebitelem, pokud je fyzickou osobou či jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a uzavírá s prodávajícím smlouvu.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy o dodání zboží.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. KATEGORIE ZBOŽÍ

Prodávající nabízí k prodeji kupujícím nové a repasované zboží. Repasované zboží se výhradně nachází v sekci „Bazar“ a každá položka je označena jakostní kvalitou (A nebo B).

1.6.1 NOVÉ ZBOŽÍ

Jedná se o nové zboží z EU distribuce, nepoužité v originálním balení.

1.6.2 REPASOVANÉ ZBOŽÍ

Před prodejem vždy procházejí repasí ze strany dodavatele a výstupním testem plné funkčnosti a vizuální kvality. Po odkupu prodávajícího zařízení prochází vstupní kontrolou kvality, které zajišťuje maximální spolehlivost produktu. Kapacita baterií se pohybuje mezi 80 -100 % původní kapacity nové baterie. Distribuce telefonů je variabilní dle skladových možností dodavatelů. Převážně se jedná o distribuce EU, UK, US, HK, JPY. U některých distribucí záda telefonů obsahují pouze nápis “iPhone” a zvuk spouště fotoaparátu nelze softwarově ztlumit, pouze pomocí přepnutí do řežimu “LivePhoto”. Tato kategorie telefonů, lze reklamovat pouze přes Prodávajícího.

 • Repasované A
  • Telefony jsou 100% funkční, kapacita baterie je nad 80% své původní kapacity nové baterie. Vizuálně se jedná o velmi hezké telefony, zařízení vypadá téměř jako nové. Většinou nese vlásečnicové/lehké oděrky na těle.
 • Repasované B
  • Telefony jsou 100% funkční, kapacita baterie je nad 80% své původní kapacity nové baterie. Vizuálně se jedná o hezké telefony, zařízení nese známky běžného opotřebení. Většinou má lehké oděrky či již hlubšího chrakteru na těle, displeji či rozích telefonu.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

2.1. Kupní smlouva o dodání zboží vzniká úhradou ceny za zboží na účet prodávajícího. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na e-shopu https://www.prodejnajablek.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží; způsobu úhrady kupní ceny za zboží; údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, to vše dále jen jako “objednávka“. Podáním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Prodávající potvrdí zákazníkovi objednávku zasláním faktury nebo proforma faktury s vyznačenými údaji o objednaném zboží. Doručení započne připsáním koncové ceny na bankovní účet prodávajícího.

2.2. Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

3. ZMĚNY V OBJEDNÁVCE

3.1. Zákazník je povinen neprodleně oznámit jakékoli změny údajů uvedených v objednávce. Pokud zákazník změny neoznámí nese odpovědnost za tím způsobené škody (např. doručení balíčku na novou adresu apod.) a to včetně ztráty práva na reklamaci nedodání objednaného balíčku.

3.2. V případě žádosti o změnu adresy, na kterou se mají balíčky dodávat, je potřeba sdělit veškeré údaje e-mailem na jsme@prodejnajablek.cz, nejméně však pět pracovních dní před datem účinnosti požadované změny.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží/balíčků a případné náklady spojené s dodáním zbožíbalíčků dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2401435215/2010 vedený u společnosti FIO, dále jen jako “účet prodávajícího
 • Dobírkou v hotovosti při převzetí zásilky u České pošty/kurýrní společnosti
 • Platební bránou PayPal (Správní poplatek 2.9 % z celkové ceny objednávky hradí zákazník)
 • Platební kartou (Správní poplatek karetní společnosti 0.99 % z celkové ceny objednávky hradí zákazník)

4.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad o koupi – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad o koupi vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ZÁRUKA A REKLAMACE

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku). 

Záruční doba je 24 měsíců na NOVÉ zboží není-li na faktuře ani v e-shopu vyznačena jiná doba a začíná plynout ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Záruční dobu nelze zaměňovat za životnost zboží, kdy např. životnost u baterií je 6 měsíců.

Záruční doba na zboží označeno jako REPASOVANÉ je 12 měsíců není-li na faktuře ani v e-shopu vyznačnena jiná doba a začína plynout ode dne převzetní zboží spotřebitelem.

Podnikatelé a právnické osoby nakupující na IČO mají záruku 12 měsíců, není-li uvedeno jinak. Prodloužení záruční lhůty na 24 měsíců je možné za příplatek 590 CZK s DPH.

5.2. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího z následujících důvodů:

 • Nedodání objednaného zboží, či nedodání správného počtu kusů, barvy, kapacity objednaného zboží.
 • Dodání nefunkčního zboží.
 • Dodání poškozeného zboží.

5.3. Reklamace je možné uplatnit na e-mailové adrese jsme@prodejnajablek.cz a zboží zaslat na adresu prodávajícího (LOMA Trade s.r.o., Pražákova 1008/69, Brno 639 00). Pro řádné uplatnění reklamace je nutné k žádosti přiložit kopii faktury či potvrzení objedmávky. Zařízení musí být odhlášené od služby iCloud a zresetované do továrního nastavení.

Reklamaci včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného pro opravu.

Prodávající vydá písemné potvrzení o přijetí reklamace zásadně v elektronické formě.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

5.4. Nemožnost uplatnění záruky. Záruka se nevztahuje a nelze ji uplatnit v následujících případech:

 • po uplynutí záruční doby
 • opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním (životnost zboží)
 • mechanického poškození, poškození způsobeného neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou nebo zanedbáním běžné péče;
 • u vad, které nemají prokazatelný vliv na funkčnost, tj. zjm. vady kosmetické
 • vady vznikly použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu
 • poškození elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
 • zboží bylo poškozeno počítačovým virem
 • vada vznikla provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • vada vznikla chybně provedeným upgradem firmware
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
 • vady vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací, které nejsou vhodné (tj. nejsou vytvořeny) pro aktuální verzi operačního systému. Dále prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 • zboží bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (zejména v rozporu s návodem nebo technickými normami)
 • závada byla způsobena cizími látkami vniklými do zařízení
 • u zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;
 • u repasovaného\použitého zboží, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
 • prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy

6. UKONČENÍ SMLOUVY

6.1. Kupní smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany prodávajícího v případě, kdy zákazník porušil smlouvu závažným způsobem. Závažným porušením se zejména rozumí neuhrazení faktur.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Kupující má v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Prodejna Jablek dává nad zákonnou povinost lhůtu delší, a to třicet dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do třiceti dnů od převzetí zboží, a to na adresu LOMA Trade s.r.o., Generála Peřiny 16, Hustopeče 69301.

Pro podnikatele a firmy při nákupu na IČO není možnost odstoupeni od kupní smlouvy do 30ti ani 14 dnů.

7.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 30ti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, odhlášené od služby iCloud a zresetované do továrního nastavení.

7.3. Ve lhůtě čtrnácti dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 7.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, odhlášené od služby iCloud a v továrním nastavení.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu bez nákladů na již uskutečněnou dopravu k zákazníkovi a bez nákladů vynaložených na vrácení zboží kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení vráceného zboží od zákazníka.

7.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, neodhlášené ze služby iCloud či nezresetované do továrního nastavení vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitele ke vzniku sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekceÚstřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,
email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/commission/index_cs

8. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.

8.2. Prodávající je dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží při dodání.

8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V opačném případě na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu včetně fotografií jsou chráněny autorským právem. Kupující stvrzuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné zásahy či neoprávněně zneužít programové vybavení nebo ostatní součásti webového rozhraní obchodu.

9.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Tyto Všeobecně obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17. 12. 2019 a ruší platnost předchozích podmínek.